درحال بارگذاري...

پایان نامه های مورد حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

متادیتا، فهرست مندرجات و همچنین صفحات مقدماتی پایان نامه هایی که با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران) و همچنین مرتبط با زمینه های موضوعی مورد پژوهش در مرکز تدوین شده اند در این مجموعه قرارداده شده است. امکان دسترسی به متن کامل پایان نامه ها از طریق ارسال درخواست به ایمیل lib@itrc.ac.ir قابل بررسی و پاسخگویی می باشد.

    فهرست منابع