درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
FPGA PROTOTYPING BY VHDL EXAMPLES: Xilinx SpartanTM-3 Version
30 مرتبه مشاهده شده

FPGA PROTOTYPING BY VHDL EXAMPLES: Xilinx SpartanTM-3 Version

Chu, Pong P.

 1. ISBN:9780470185315
 2. Call Number : TK 7895 .G36 C485 2008
 3. Main Entry: Chu, Pong P.
 4. Title:FPGA PROTOTYPING BY VHDL EXAMPLES: Xilinx SpartanTM-3 Version/ Pong P. Chu.-
 5. Publisher:Hoboken, New Jersey, Wiley, 2008.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 • Frontmatter
 • Chapter 1
 • Chapter 2
 • Chapter 3
 • Chapter 4
 • Chapter 5
 • Chapter 6
 • Chapter 7
 • Chapter 8
 • Chapter 9
 • Chapter 10
 • Chapter 11
 • Chapter 12
 • Chapter 13
 • Appendix A
 • Chapter 14
 • Chapter 15
 • Chapter 16
 • Chapter 17
 • References
 • Index
  • FPGA PROTOTYPING BY VHDL EXAMPLES
   • CONTENTS
   • Preface
   • Acknowledgments
   • PART I BASIC DIGITAL CIRCUITS
    • 1 Gate-level combinational circuit
     • 1.1 Introduction
     • 1.2 General description
      • 1.2.1 Basic lexical rules
      • 1.2.2 Library and package
      • 1.2.3 Entity declaration
      • 1.2.4 Data type and operators
      • 1.2.5 Architecture body
      • 1.2.6 Code of a 2-bit comparator
     • 1.3 Structural description
     • 1.4 Testbench
     • 1.5 Bibliographic notes
     • 1.6 Suggested experiments
      • 1.6.1 Code for gate-level greater-than circuit
      • 1.6.2 Code for gate-level binary decoder
    • 2 Overview of FPGA and EDA software
     • 2.1 Introduction
     • 2.2 FPGA
      • 2.2.1 Overview of a general FPGA device
      • 2.2.2 Overview of the Xilinx Spartan-3 devices
     • 2.3 Overview of the Digilent S3 board
     • 2.4 Development flow
     • 2.5 Overview of the Xilinx ISE project navigator
     • 2.6 Short tutorial on ISE project navigator
      • 2.6.1 Create the design project and HDL codes
      • 2.6.2 Create a testbench and perform the RTL simulation
      • 2.6.3 Add a constraint file and synthesize and implement the code
      • 2.6.4 Generate and download the configuration file to an FPGA device
     • 2.7 Short tutorial on the ModelSim HDL simulator
     • 2.8 Bibliographic notes
     • 2.9 Suggested experiments
      • 2.9.1 Gate-level greater-than circuit
      • 2.9.2 Gate-level binary decoder
    • 3 RT-level combinational circuit
     • 3.1 Introduction
     • 3.2 RT-level components
      • 3.2.1 Relational operators
      • 3.2.2 Arithmetic operators
      • 3.2.3 Other synthesis-related VHDL constructs
      • 3.2.4 Summary
     • 3.3 Routing circuit with concurrent assignment statements
      • 3.3.1 Conditional signal assignment statement
      • 3.3.2 Selected signal assignment statement
     • 3.4 Modeling with a process
      • 3.4.1 Process
      • 3.4.2 Sequential signal assignment statement
     • 3.5 Routing circuit with if and case statements
      • 3.5.1 If statement
      • 3.5.2 Case statement
      • 3.5.3 Comparison to concurrent statements
      • 3.5.4 Unintended memory
     • 3.6 Constants and generics
      • 3.6.1 Constants
      • 3.6.2 Generics
     • 3.7 Design examples
      • 3.7.1 Hexadecimal digit to seven-segment LED decoder
      • 3.7.2 Sign-magnitude adder
      • 3.7.3 Barrel shifter
      • 3.7.4 Simplified floating-point adder
     • 3.8 Bibliographic notes
     • 3.9 Suggested experiments
      • 3.9.1 Multi-function barrel shifter
      • 3.9.2 Dual-priority encoder
      • 3.9.3 BCD incrementor
      • 3.9.4 Floating-point greater-than circuit
      • 3.9.5 Floating-point and signed integer conversion circuit
      • 3.9.6 Enhanced floating-point adder
    • 4 Regular Sequential Circuit
     • 4.1 Introduction
      • 4.1.1 D FF and register
      • 4.1.2 Synchronous system
      • 4.1.3 Code development
     • 4.2 HDL code of the FF and register
      • 4.2.1 OFF
      • 4.2.2 Register
      • 4.2.3 Register file
      • 4.2.4 Storage components in a Spartan-3 devicexilinx sPecific
     • 4.3 Simple design examples
      • 4.3.1 Shift register
      • 4.3.2 Binary counter and variant
     • 4.4 Testbench for sequential circuits
     • 4.5 Case study
      • 4.5.1 LED time-multiplexing circuit
      • 4.5.2 Stopwatch
      • 4.5.3 FIFO buffer
     • 4.6 Bibliographic notes
     • 4.7 Suggested experiments
      • 4.7.1 Programmable square wave generator
      • 4.7.2 PWM and LED dimmer
      • 4.7.3 Rotating square circuit
      • 4.7.4 Heartbeat circuit
      • 4.7.5 Rotating LED banner circuit
      • 4.7.6 Enhanced stopwatch
      • 4.7.7 Stack
    • 5 FSM
     • 5.1 Introduction
      • 5.1.1 Mealy and Moore outputs
      • 5.1.2 FSM representation
     • 5.2 FSM code development
     • 5.3 Design examples
      • 5.3.1 Rising-edge detector
      • 5.3.2 Debouncing circuit
      • 5.3.3 Testing circuit
     • 5.4 Bibliographic notes
     • 5.5 Suggested experiments
      • 5.5.1 Dual-edge detector
      • 5.5.2 Alternative debouncing circuit
      • 5.5.3 Parking lot occupancy counter
    • 6 FSMD
     • 6.1 Introduction
      • 6.1.1 Single RT operation
      • 6.1.2 ASMD chart
      • 6.1.3 Decision box with a register
     • 6.2 Code development of an FSMD
      • 6.2.1 Debouncing circuit based on RT methodology
      • 6.2.2 Code with explicit data path components
      • 6.2.3 Code with implicit data path components
      • 6.2.4 Comparison
      • 6.2.5 Testing circuit
     • 6.3 Design examples
      • 6.3.1 Fibonacci number circuit
      • 6.3.2 Division circuit
      • 6.3.3 Binary-to-BCD conversion circuit
      • 6.3.4 Period counter
      • 6.3.5 Accurate low-frequency counter
     • 6.4 Bibliographic notes
     • 6.5 Suggested experiments
      • 6.5.1 Alternative debouncing circuit
      • 6.5.2 BCD-to-binary conversion circuit
      • 6.5.3 Fibonacci circuit with BCD I/O: design approach 1
      • 6.5.4 Fibonacci circuit with BCD I/O: design approach 2
      • 6.5.5 Auto-scaled low-frequency counter
      • 6.5.6 Reaction timer
      • 6.5.7 Babbage difference engine emulation circuit
   • PART II I/O MODULES
    • 7 UART
     • 7.1 Introduction
     • 7.2 UART receiving subsystem
      • 7.2.1 Oversampling procedure
      • 7.2.2 Baud rate generator
      • 7.2.3 UART receiver
      • 7.2.4 Interface circuit
     • 7.3 UART transmitting subsystem
     • 7.4 Overall UART system
      • 7.4.1 Complete UART core
      • 7.4.2 UART verification configuration
     • 7.5 Customizing a UART
     • 7.6 Bibliographic notes
     • 7.7 Suggested experiments
      • 7.7.1 Full-featured UART
      • 7.7.2 UART with an automatic baud rate detection circuit
      • 7.7.3 UART with an automatic baud rate and parity detection circuit
      • 7.7.4 UART-controlled stopwatch
      • 7.7.5 UART-controlled rotating LED banner
    • 8 PS2 Keyboard
     • 8.1 Introduction
     • 8.2 PS2 receiving subsystem
      • 8.2.1 Physical interface of a PS2 port
      • 8.2.2 Device-to-host communication protocol
      • 8.2.3 Design and code
     • 8.3 PS2 keyboard scan code
      • 8.3.1 Overview of the scan code
      • 8.3.2 Scan code monitor circuit
     • 8.4 PS2 keyboard interface circuit
      • 8.4.1 Basic design and HDL code
      • 8.4.2 Verification circuit
     • 8.5 Bibliographic notes
     • 8.6 Suggested experiments
      • 8.6.1 Alternative keyboard interface I
      • 8.6.2 Alternative keyboard interface II
      • 8.6.3 PS2 receiving subsystem with watchdog timer
      • 8.6.4 Keyboard-controlled stopwatch
      • 8.6.5 Keyboard-controlled rotating LED banner
    • 9 PS2 Mouse
     • 9.1 Introduction
     • 9.2 PS2 mouse protocol
      • 9.2.1 Basic operation
      • 9.2.2 Basic initialization procedure
     • 9.3 PS2 transmitting subsystem
      • 9.3.1 Host-to-PS2-device communication protocol
      • 9.3.2 Design and code
     • 9.4 Bidirectional PS2 interface
      • 9.4.1 Basic design and code
      • 9.4.2 Verification circuit
     • 9.5 PS2 mouse interface
      • 9.5.1 Basic design
      • 9.5.2 Testing circuit
     • 9.6 Bibliographic notes
     • 9.7 Suggested experiments
      • 9.7.1 Keyboard control circuit
      • 9.7.2 Enhanced mouse interface
      • 9.7.3 Mouse-controlled seven-segment LED display
    • 10 External SRAM
     • 10.1 Introduction
     • 10.2 Specification of the IS61LV25616AL SRAM
      • 10.2.1 Block diagram and I/O signals
      • 10.2.2 Timing parameters
     • 10.3 Basic memory controller
      • 10.3.1 Block diagram
      • 10.3.2 Timing requirement
      • 10.3.3 Register file versus SRAM
     • 10.4 A safe design
      • 10.4.1 ASMD chart
      • 10.4.2 Timing analysis
      • 10.4.3 HDL implementation
      • 10.4.4 Basic testing circuit
      • 10.4.5 Comprehensive SRAM testing circuit
     • 10.5 More aggressive design
      • 10.5.1 Timing issues
      • 10.5.2 Alternative design I
      • 10.5.3 Alternative design II
      • 10.5.4 Alternative design III
      • 10.5.5 Advanced FPGA features xilinx specific
     • 10.6 Bibliographic notes
     • 10.7 Suggested experiments
      • 10.7.1 Memory with a 512K-by-16 configuration
      • 10.7.2 Memory with a lM-by-8 configuration
      • 10.7.3 Memory with an 8M-by-l configuration
      • 10.7.4 Expanded memory testing circuit
      • 10.7.5 Memory controller and testing circuit for alternative design I
      • 10.7.6 Memory controller and testing circuit for alternative design II
      • 10.7.7 Memory controller and testing circuit for alternative design III
      • 10.7.8 Memory controller with DCM
      • 10.7.9 High-performance memory controller
    • 11 Xilinx Spartan-3 Specific Memory
     • 11.1 Introduction
     • 11.2 Embedded memory of Spartan-3 device
      • 11.2.1 Overview
      • 11.2.2 Comparison
     • 11.3 Method to incorporate memory modules
      • 11.3.1 Memory module via HDL component instantiation
      • 11.3.2 Memory module via Core Generator
      • 11.3.3 Memory module via HDL inference
     • 11.4 HDL templates for memory inference
      • 11.4.1 Single-port RAM
      • 11.4.2 Dual-port RAM
      • 11.4.3 ROM
     • 11.5 Bibliographic notes
     • 11.6 Suggested experiments
      • 11.6.1 Block-RAM-based FIFO
      • 11.6.2 Block-RAM-based stack
      • 11.6.3 ROM-based sign-magnitude adder
      • 11.6.4 ROM based sin(z) function
      • 11.6.5 ROM-based sin(x) and cos(x) functions
    • 12 VGA controller I: graphic
     • 12.1 Introduction
      • 12.1.1 Basic operation of a CRT
      • 12.1.2 VGA port of the S3 board
      • 12.1.3 Video controller
     • 12.2 VGA synchronization
      • 12.2.1 Horizontal synchronization
      • 12.2.2 Vertical synchronization
      • 12.2.3 Timing calculation of VGA synchronization signals
      • 12.2.4 HDL implementation
      • 12.2.5 Testing circuit
     • 12.3 Overview of the pixel generation circuit
     • 12.4 Graphic generation with an object-mapped scheme
      • 12.4.1 Rectangular objects
      • 12.4.2 Non-rectangular object
      • 12.4.3 Animated object
     • 12.5 Graphic generation with a bit-mapped scheme
      • 12.5.1 Dual-port RAM implementation
      • 12.5.2 Single-port RAM implementation
     • 12.6 Bibliographic notes
     • 12.7 Suggested experiments
      • 12.7.1 VGA test pattern generator
      • 12.7.2 SVGA mode synchronization circuit
      • 12.7.3 Visible screen adjustment circuit
      • 12.7.4 Ball-in-a-box circuit
      • 12.7.5 Two-balls-in-a-box circuit
      • 12.7.6 Two-player pong game
      • 12.7.7 Breakout game
      • 12.7.8 Full-screen dot trace
      • 12.7.9 Mouse pointer circuit
      • 12.7.10 Small-screen mouse scribble circuit
      • 12.7.11 Full-screen mouse scribble circuit
    • 13 VGA controller II: text
     • 13.1 Introduction
     • 13.2 Text generation
      • 13.2.1 Character as a tile
      • 13.2.2 Font ROM
      • 13.2.3 Basic text generation circuit
      • 13.2.4 Font display circuit
      • 13.2.5 Font scaling
     • 13.3 Full-screen text display
     • 13.4 The complete pong game
      • 13.4.1 Text subsystem
      • 13.4.2 Modified graphic subsystem
      • 13.4.3 Auxiliary counters
      • 13.4.4 Top-level system
     • 13.5 Bibliographic notes
     • 13.6 Suggested experiments
      • 13.6.1 Rotating banner
      • 13.6.2 Underline for the cursor
      • 13.6.3 Dual-mode text display
      • 13.6.4 Keyboard text entry
      • 13.6.5 UART terminal
      • 13.6.6 Square wave display
      • 13.6.7 Simple four-trace logic analyzer
      • 13.6.8 Complete two-player pong game
      • 13.6.9 Complete breakout game
   • PART III PICOBLAZE MICROCONTROLLER XILINX SPECIFIC
    • 14 PicoBlaze Overview
     • 14.1 Introduction
     • 14.2 Customized hardware and customized software
      • 14.2.1 From special-purpose FSMD to general-purpose microcontroller
      • 14.2.2 Application of microcontroller
     • 14.3 Overview of PicoBlaze
      • 14.3.1 Basic organization
      • 14.3.2 Top-level HDL modules
     • 14.4 Development flow
     • 14.5 Instruction set
      • 14.5.1 Programming model
      • 14.5.2 Instruction format
      • 14.5.3 Logical instructions
      • 14.5.4 Arithmetic instructions
      • 14.5.5 Compare and test instructions
      • 14.5.6 Shift and rotate instructions
      • 14.5.7 Data movement instructions
      • 14.5.8 Program flow control instructions
      • 14.5.9 Interrupt related instructions
     • 14.6 Assembler directives
      • 14.6.1 The KCPSM3 directives
      • 14.6.2 The PBlazelDE directives
     • 14.7 Bibliographic notes
    • 15 PicoBlaze Assembly Code Development
     • 15.1 Introduction
     • 15.2 Useful code segments
      • 15.2.1 KCPSM3 conventions
      • 15.2.2 Bit manipulation
      • 15.2.3 Multiple-byte manipulation
      • 15.2.4 Control structure
     • 15.3 Subroutine development
     • 15.4 Program development
      • 15.4.1 Demonstration example
      • 15.4.2 Program documentation
     • 15.5 Processing of the assembly code
      • 15.5.1 Compiling with KCSPM3
      • 15.5.2 Simulation by PBlazelDE
      • 15.5.3 Reloading code via the JTAG port
      • 15.5.4 Compiling by PBlazelDE
     • 15.6 Syntheses with PicoBlaze
     • 15.7 Bibliographic notes
     • 15.8 Suggested experiments
      • 15.8.1 Signed multiplication
      • 15.8.2 Multi-byte multiplication
      • 15.8.3 Barrel shift function
      • 15.8.4 Reverse function
      • 15.8.5 Binary-to-BCD conversion
      • 15.8.6 BCD-to-binary conversion
      • 15.8.7 Heartbeat circuit
      • 15.8.8 Rotating LED circuit
      • 15.8.9 Discrete LED dimmer
    • 16 PicoBlaze I/O Interface
     • 16.1 Introduction
     • 16.2 Output port
      • 16.2.1 Output instruction and timing
      • 16.2.2 Output interface
     • 16.3 Input port
      • 16.3.1 Input instruction and timing
      • 16.3.2 Input interface
     • 16.4 Square program with a switch and seven-segment LED display interface
      • 16.4.1 Output interface
      • 16.4.2 Input interface
      • 16.4.3 Assembly code development
      • 16.4.4 VHDL code development
     • 16.5 Square program with a combinational multiplier and UART console
      • 16.5.1 Multiplier interface
      • 16.5.2 UART interface
      • 16.5.3 Assembly code development
      • 16.5.4 VHDL code development
     • 16.6 Bibliographic notes
     • 16.7 Suggested experiments
      • 16.7.1 Low-frequency counter I
      • 16.7.2 Low-frequency counter II
      • 16.7.3 Auto-scaled low-frequency counter
      • 16.7.4 Basic reaction timer with a software timer
      • 16.7.5 Basic reaction timer with a hardware timer
      • 16.7.6 Enhanced reaction timer
      • 16.7.7 Small-screen mouse scribble circuit
      • 16.7.8 Full-screen mouse scribble circuit
      • 16.7.9 Enhanced rotating banner
      • 16.7.10 Pong game
      • 16.7.11 Text editor
    • 17 PicoBlaze Interrupt Interface
     • 17.1 Introduction
     • 17.2 Interrupt handling in PicoBlaze
      • 17.2.1 Software processing
      • 17.2.2 Timing
     • 17.3 External interface
      • 17.3.1 Single interrupt request
      • 17.3.2 Multiple interrupt requests
     • 17.4 Software development considerations
      • 17.4.1 Interrupt as an alternative scheduling scheme
      • 17.4.2 Development of an interrupt service routine
     • 17.5 Design example
      • 17.5.1 Interrupt interface
      • 17.5.2 Interrupt service routine development
      • 17.5.3 Assembly code development
      • 17.5.4 VHDL code development
     • 17.6 Bibliographic notes
     • 17.7 Suggested experiments
      • 17.7.1 Alternative timer interrupt service routine
      • 17.7.2 Programmable timer
      • 17.7.3 Set-button interrupt service routine
      • 17.7.4 Interrupt interface with two requests
      • 17.7.5 Four-request interrupt controller
    • Appendix A: Sample VHDL templates
     • A.1 General VHDL constructs
      • A.1.1 Overall code structure
      • A.1.2 Component instantiation
     • A.2 Combinational circuits
      • A.2.1 Arithmetic operations
      • A.2.2 Fixed-amount shift operations
      • A.2.3 Routing with concurrent statements
      • A.2.4 Routing with if and case statements
      • A.2.5 Combinational circuit using process
     • A.3 Memory Components
      • A.3.1 Register template
      • A.3.2 Register file
     • A.4 Regular sequential circuits
     • A.5 FSM
     • A.6 FSMD
     • A.7 S3 board constraint file (s3.ucf)
   • References
   • Topic Index
 • Untitled
...ادامه