درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Change Management
23 مرتبه مشاهده شده

Change Management

Passenheim, Olaf

  1. ISBN:978-87-7681-705-3
  2. Main Entry: Passenheim, Olaf
  3. Title:Change Management/ Olaf Passenheim
  4. Publisher:[s.l.]: Olaf Passenheim & bookboon.com, 2010.

 فهرست محتوای دیجیتالی