درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
روش های افزایش توان خروجی و بازدهی تقویت کننده های توان
13 مرتبه مشاهده شده

روش های افزایش توان خروجی و بازدهی تقویت کننده های توان

کریم زاده بائی، رقیه

 1. پدیدآور: کریم زاده بائی، رقیه
 2. عنوان:روش های افزایش توان خروجی و بازدهی تقویت کننده های توان/ مجری رقیه کریم زاده بائی؛ تهیه کننده مرضیه احمدی.-
 3. ناشر:تهران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 1398
 4. یادداشت:ص، 71 ص.: مصور.
 5. یادداشت:پروژه" طراحی و ساخت تقویت کننده SSPA محموله ماهواره ناهید 2 و امکان سنجی ساخت نمونه فضایی تقویت کننده SSPA ماهواره GEO " .
 6. یادداشت:"گروه ارتباطات ماهواره ای"
 7. چکیده:در این گزارش مطالعات مربوط به بررسی راهکارهای افزایش بازدهی و تکنیک های مختلف ترکیب توان به منظور دستیابی به توان بالاتر ارائه شده است. در فصل اول روش های بهبود بازدهی تقویت کننده مورد توجه بوده است. در فصل دوم مفاهیم کلی و اولیه مورد توجه در طراحی ترکیب کننده ها مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه در فصل سوم تکنیک های مختلف ترکیب توان در تقسیم بندی ها و گروه های مختلف مورد بررسی جزیی تر قرار گرفته است، و تلاش بر این بوده است که مزایا و معایب روش های مختلف مورد توجه باشد. در فصل چهارم، در تکمیل مطالب فصل قبل، نمونه های پیاده سازی شده و نتایج به دست آمده برای تکنیک های ترکیب توان مختلف ارائه شده است. در فصل پنجم، به عنوان جمع بندی، نکات اصلی در طراحی و پیاده سازی ترکیب کننده ها مرور شده و با توجه به مزایا و معایب روش های مختلف ترکیب توان کاندیدهای مورد نظر برای پروسه ترکیب توان در این پروژه معرفی شده و چالش های مربوط به طراحی و ساخت آنها مورد توجه قرار گرفته است.
 8. چکیده:In the first Chapter, we investigate efficiency improvement methods for RF Power amplifiers. Following,the more comprehensive study on the power combining techniques is reported. In the second Chaper, primary concerns in combiner design and system parameters is considered. Chapter 3 is about power combining techniques classification, and in this Chapter comprehensive review of the different power combining techniques is done. So, some issues at power-combining architectures are considered. Following, in the Chapter 4, some implementations for the different techniques and their test results are presented and discussed. Finally, in conclusion, we summarize the important issues in different power combining designs and implementations. So, with an overview of the advantages and disadvantages of the different techniques, we present candidates for the power combining process in this project. We try to note the challenges in the design and implementation of this candidates.
 9. موضوع:ترکیب کننده های توان
 10. موضوع:بازده ترکیب
 11. موضوع:ترکیب کننده فضایی
 12. موضوع:موج رونده
 13. موضوع:magic Tee.
 14. شناسه افزوده:احمدی، مرضیه پدیدآور

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد