درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: تدوين نقشه راه و برنامه عملياتي: بخش سوم: اقدامات، برنامه عملياتي، پروژه هاي اجرايي و نقشه راه, معين، محمد شهرام
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

تدوين نقشه راه و برنامه عملياتي: بخش سوم: اقدامات، برنامه عملياتي، پروژه هاي اجرايي و نقشه راه

معين، محمد شهرام

  1. شماره سند:8818
  2. پدیدآور: معين، محمد شهرام
  3. عنوان و شرح مسئولیت:تدوين نقشه راه و برنامه عملياتي: بخش سوم: اقدامات، برنامه عملياتي، پروژه هاي اجرايي و نقشه راه محمد شهرام معين
  4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1396
  5. یادداشت:در فرآيند توسعه، وجود نقشه راه به عنوان يك نياز اساسي در نظر گرفته مي‌شود. در همين راستا به منظور برنامه‌ريزي صحيح و مبتني بر نيازهاي كشور در بحث كلان داده‌ها، نياز است اركان جهت‌ساز نقشه راه شامل چشم‌انداز و اهداف ترسيم شده و در مسير دستيابي به آن‌ها، مجموعه چالش‌هاي پيش رو توسعه كلان داده‌ها شناسايي و راهبردها، اقدامات لازم جهت پاسخگويي به اين چالش‌ها، تدوين ‌گردد. در اين گزارش ابتدا به تدوين اركان جهت‌ساز شامل چشم‌انداز و اهداف پرداخته شده سپس چالش‌هاي پيش روي توسعه كلان داده‌ها از طريق نظرسنجي و برگزاري نشست‌هاي هم‌انديشي با كارشناسان و خبرگان كلان داده‌ها شناسايي و در همين راستا، راهبردها، اقداماتي جهت پاسخ‌گويي به اين چالش‌ها و در مسير دستيابي به اهداف تدوين گردد، در نهايت اين اقدامات به فعاليت‌ها و پروژه‌هاي اجرايي شكسته شده اند. پس از تعريف پروژه‌هاي اجرايي و محاسبه زمان و بودجه لازم براي اجرايي شدن هر پروژه، با استفاده از نگاشت نهادي توسعه كلان داده‌ها، مجريان پروژه‌هاي اجرايي براي توسعه كلان داده‌ها در كشور نيز شناسايي شده اند. ترسيم نقشه راه، آخرين گام در فرآيند تدوين نقشه راه كلان داده‌ها مي‌باشد كه نمايانگر اركان اساسي فرآيند پياده‌سازي استراتژي و خروجي فرآيند برنامه‌ريزي عملياتي مي‌باشد. نمايش كليه سطوح راهبردي از چشم‌انداز تا پروژه‌ها و فعاليت‌ها، تقدم و تأخر حاكم در سطوح مختلف به‌ويژه در سطح اقدامات، زمان‌بندي تحقق هر سطح به همراه منابع اختصاص يافته و در نهايت معرفي متوليان و مجريان هر يك از سطوح راهبردي، اجزاي تشكيل‌دهنده نقشه راه كلان داده‌ها مي‌باشد. لازم به ذكر است كه تمام مراحل اشاره شده با استفاده از نتايج مطالعات مقدماتي انجام گرفته در پروژه (مطالعات تطبيقي، تحليل عوامل محيطي، تحليل زيست بوم كلان داده‌ها) و همچنين با بهره‌گيري از نظرات خبرگان و متخصصان، صورت گرفته است. لازم به ذكر است كه اين گزارش به سه بخش تقسيم شده است. بخش اول شامل دو فصل چشم انداز و هدف گذاري كلان مي باشد. بخش دوم در برگيرنده فصلهاي سوم و چهارم با عناوين شناسايي چالشها و تدوين راهبردهاست. بخش سوم به فصول پنجم، تدوين اقدامات، ششم، تدوين برنامه‌هاي عملياتي و پروژه‌هاي اجرايي، هفتم، ترسيم نقشه راه و هشتم، جمع بندي اختصاص دارد. شناسنامه هاي اقدامات و پروژه ها/ فعاليت ها در گزارش پيوست به صورت جداگانه آورده شده اند.

  6. موضوع:كلان داده ها
  7. موضوع:چشم انداز
  8. موضوع:برنامه هاي عملياتي
  9. موضوع:نگاشت نهادي
  10. موضوع:نقشه راه
23مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد